Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst waarbij The Creative Lab Network, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 56514387, mede handelend onder de handelsnamen zoals bekend bij de Kamer van Koophandel, diensten en producten levert ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

Opdrachtnemer:
The Creative Lab Network, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 56514387.

Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.

Overeenkomst:
De tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/ of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.

Domeinnaamregistratie:
Het door of via Opdrachtgever laten registreren van een domeinnaam en/of IP adres.

Website:
De website te vinden op de domeinnaam: thecreativelab.net of andere in beheer van Opdrachtnemer zijnde websites waarop zij onder meer haar Diensten en Producten aan derden ter beschikking stelt, dan wel een (onderdeel van een) website welke in opdracht van Opdrachtgever wordt ontwikkeld door Opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde derden.

Website ontwikkeling:
Het door Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever ontwikkelen en plaatsen van een website en/of (mobiele) applicatie op het netwerk van Opdrachtnemer of andere netwerken en alle daarmee samenhangende activiteiten zoals aanmelding bij zoekmachines en promotie.

Contentmanagement:
Het beheren van de inhoud en lay-out van de website.

Huisstijlontwikkeling:
De ontwikkeling van de externe visuele presentatie van een bedrijf door middel van o.a. eigen briefpapier, logo, vervolgpapier, enveloppen, visitekaartje(s) en/of website(s).

Partij:
Iedere partij betrokken bij de Overeenkomst.

Artikel 2. Algemeen
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.
2.2 De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
2.3 De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Opdrachtgever c.q. bezoeker van de Website.
2.4 Voor specifieke diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden.
2.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
3.2 Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer.
3.3 Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
3.5 Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
4.2 Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomt redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
4.3 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij Opdrachtnemer alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet danwel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.
4.4 Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Opdrachtnemer gerechtigd hem/haar al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5. Overeenkomst
5.1 De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening door Opdrachtnemer, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
5.2 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst
6.1 Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht.
6.2 Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
6.3 Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk of in zijn geheel de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren.
6.4 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6.5 Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Opdrachtnemer. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Wijziging in de opdracht
7.1 Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
7.2 Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht
alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
7.3 Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Opdrachtnemer wordt overschreden.

Artikel 8. Medewerking Opdrachtgever
8.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte opdracht.
8.2 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
8.3 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, stelt Opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn/haar eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
8.4 Indien en voor zover Opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft Opdrachtgever op zijn/haar locatie Opdrachtnemer kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/ of datanetaansluiting, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit.
8.5 Indien ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van personeel, verzochte gegevens, bescheiden en faciliteiten door Opdrachtgever, extra kosten voortvloeien voor Opdrachtnemer, dan komen deze kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9. (Op)levering
9.1 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar/hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
9.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.
9.3 Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken haar/hem ter beschikking zijn gesteld.
9.4 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar (betaling)verplichtingen jegens Opdrachtnemer.
10.2 Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 11. Opzegging
11.1 Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
11.2 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
11.3 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
11.4 Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid
12.1 Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
12.2 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;
b. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/ haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
c. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/ haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.
12.3 Opdrachtnemer is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
12.4 Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
12.5 Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
12.6 Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 8.2 van deze algemene voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.
12.7 Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten genoegen van Opdrachtnemer gevolg wordt gegeven is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden
13.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in euro ́s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
13.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
13.3 Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten) gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
13.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
13.5 Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
13.6 Reclames betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.

Artikel 14. Reclames en onderzoek
14.1 Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijke reclameert bij Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.
14.2 Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben.
14.3 Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
14.4 Ingeval van gegronde en tijdige reclames zal Opdrachtnemer ter harer keuze hetzij de geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.
14.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Opdrachtnemer gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15. Overmacht
15.1 Indien Opdrachtnemer zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Opdrachtnemer.
15.2 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
16.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
16.2 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
16.3 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.
16.4 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 16.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
16.6 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
16.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn/haar leidinggevenden ondergeschikten.

Artikel 17. Geheimhouding
17.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
17.2 Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
17.3 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.

Artikel 18. Intellectueel eigendom
18.1 Alle door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
18.2 Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, computer programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door Opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 19. Vrijwaring derden
19.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
19.2 Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien Opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 20. Vervaltermijn
20.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer één jaar.

Artikel 21. Contractovername
21.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer over te dragen aan derden. Voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft Opdrachtgever te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken.
21.2 Voorts geldt dat voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername, dan dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

Artikel 22. Toepasselijk recht
22.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
22.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
22.3 Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerst instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 23. Ontwikkeling van de Website
23.1 Opdrachtnemer verzorgt het ontwerp en de ontwikkeling van de ‘Website’ van Opdrachtgever (eventueel) met invoeging van Contentmanagment. Indien Opdrachtgever een ‘Website’ op maat wenst zal Opdrachtnemer de ‘Website’ ontwikkelen op basis van:
a. de Specificaties;
b. de structuur van de ‘Website’ zoals gedurende het opdrachttraject tussen Partijen is overeengekomen;
c. de door Opdrachtgever aan te leveren content en bij de ontwikkeling van de ‘Website’ te gebruiken grafische gegevens.
23.2 Indien Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever cookies plaatst op en/of deze uitleest, garandeert Opdrachtgever dat Opdrachtnemer daartoe bevoegd is op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens.
23.3 Indien er in de Overeenkomst een oplevertermijn is overeengekomen, zal Opdrachtnemer zich maximaal inspannen om de ‘Website’ op te leveren binnen de overeengekomen termijn. Indien de termijn niet wordt gehaald, ligt de bewijslast voor het al dan niet voldoen aan de maximale inspanningsverplichting bij Opdrachtgever. 23.4 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk, en vrijwaart Opdrachtnemer, voor:
a. het rechtmatig gebruik van de ‘Website’, inclusief het gebruik van tekstuele en grafische gegevens en de content; en
b. het voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, meer in het bijzonder op het gebied van het plaatsen van cookies op en/of het uitlezen daarvan, indien het door Opdrachtnemer geleverde deze functionaliteiten biedt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 24. Evaluatie en Acceptatie
24.1 Nadat Opdrachtnemer de ontwikkeling van de ‘Website’ conform de overeengekomen Specificaties heeft afgerond, wordt Opdrachtgever de gelegenheid geboden om de ‘Website’ te evalueren. Dit is tevens het moment van oplevering.
24.2 Gebreken die in de evaluatie in gezamenlijk overleg worden vastgesteld of die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden gemeld in een periode van één maand na oplevering van de ‘Website’ zullen door Opdrachtnemer kosteloos worden hersteld tenzij het ontstaan van deze Gebreken aan
Opdrachtgever valt toe te rekenen.
24.3 Na evaluatie van de ‘Website’ en eventueel herstel van Gebreken zal Opdrachtgever de ‘Website’ accepteren indien deze voldoet aan de Specificaties.
24.4 Na de evaluatie en Acceptatie van de ‘Website’ zal de ‘Website’ beschikbaar worden gesteld aan Opdrachtgever.
24.5 Opdrachtnemer draagt bij aanmelding van de betreffende ontworpen ‘Website’ bij zoekmachines geen verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke plaatsing en omschrijving van de ‘Website’ bij desbetreffende zoekmachines.

Artikel 25. Onderhoud van de Website
25.1 Opdrachtnemer kan een contentmanagement systeem (CMS) implementeren bij de ontwikkeling van de ‘Website’, welke in beheer wordt overgedragen aan de Opdrachtgever. Onderhoud van de ‘Website’ is dan volledig de enkele verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het onderhoud.
25.2 In de Overeenkomst kunnen partijen overeenkomen dat Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het onderhoud van de ‘Website’.
25.3 Het onderhoud van de ‘Website’ bestaat dan uit:
a. het op verzoek van Opdrachtgever aanbrengen van wijzigingen aan de ‘Website’.
b. het aanbrengen van conceptuele wijzigingen aan de ‘Website’.
c. het verzorgen van technische updates, indien nodig.
25.4 Opdrachtnemer zal de onderhoudswerkzaamheden onder a. en b. verrichten nadat Opdrachtgever hiertoe schriftelijk, per e-mail of per fax heeft verzocht.
25.5 De Opdrachtgever zorgt voor de aanvang van onderhoudswerkzaamheden voor een back-upversie van de meest actuele versie van de ‘Website’.
25.6 Bij afname van een onderhoudscontract (webmaster service) zal Opdrachtnemer eveneens naar beste kunnen, op eigen initiatief:
a. Opdrachtgever informeren omtrent de beschikbaarheid van door Opdrachtnemer ontwikkelde uitbreidingen en verbeteringen van de ‘Website’ in de vorm van nieuwe Versies en Releases van ondersteunende software en de onderhoudswerkzaamheden als bedoeld onder 16.3 c;
b. aan Opdrachtgever nieuwe Releases van de Software verstrekken zodra er een stabiele versie voor het desbetreffende hostingplatform beschikbaar is. Opdrachtgever zal deze nieuwe Releases na ontvangst zelf of door Leverancier laten installeren, waarbij Opdrachtgever te allen tijden verantwoordelijk is voor het maken van een back-up van de meest actuele versie van de ‘Website’;
25.7 Buiten het onderhoud vallen andere werkzaamheden dan omschreven in lid 1 tot en met 4 en in het bijzonder werkzaamheden als gevolg van:
a. het niet correct functioneren van de ‘Website’ als gevolg van onvolkomenheden in apparatuur, of (systeem)programmatuur in gebruik bij Opdrachtgever, waarop of in samenhang waarmee de ‘Website’ wordt gebruikt;
b. het niet correct functioneren van de ‘Website’ indien deze in samenhang met niet door Opdrachtnemer geleverde of geadviseerde computerprogrammatuur wordt gebruikt;
c. gebruik van de ‘Website’ dan wel contentmanagement systeem in strijd met de eventueel bijbehorende documentatie of instructies van Opdrachtnemer of als gevolg van onzorgvuldig beheer.

Artikel 26. Bepalingen voor domeinnamen
26.1 Opdrachtnemer is teken- en handelsbevoegd uit naam van Opdrachtgever domeinnamen aan te vragen, te verlengen, over te dragen, op te heffen en domeinnamen en gegevens te wijzigen, indien Opdrachtgever daartoe opdracht heeft gegeven. Opdrachten kunnen in dit artikel ook tot stand komen d.m.v. wachtwoord identificatie via internet of telefonische ordering.
26.2 Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het feit dat verstrekte opdrachten voor registratie, overdracht en opheffing van domeinnamen door een beschikkingsbevoegde van of namens Opdrachtgever wordt gedaan.
26.3 Opdrachtgever is houder van de domeinnaam en heeft daarmee gebruiksrecht op de domeinnaam bij de betreffende Registry. Door het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtnemer gaat Opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden van de betreffende Registry en komt er een overeenkomst tot stand tussen Opdrachtgever en Registry.
26.4 Indien het domicilie adres van Opdrachtnemer wordt gebruikt ten behoeve van publieke tenaamstelling van de domeinnaam, zal Opdrachtgever als eindgebruiker van de domeinnaam bij verhuizing van Opdrachtnemer naar een andere leverancier, het domicilie laten wijzigen, zodat Opdrachtnemer niet meer in verband kan worden gebracht met de betreffende domeinnaam.
26.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd of niet juist registreren of verlengen van domeinnamen. Opdrachtgever dient zelf te controleren of na bestelling de gewenste diensten of producten naar wens zijn geleverd door Opdrachtnemer.
26.6 Zolang Opdrachtgever geen redirect instelt voor zijn domeinnaam heeft Opdrachtnemer het recht een eigen redirect in te stellen of commerciële advertenties te plaatsen op de webpagina. Opdrachtgever heeft de gelegenheid deze redirect of advertenties uit te schakelen.
26.7 Indien Opdrachtgever opdracht verstrekt tot opzegging van een domeinnaam, komt daarmee het recht op de domeinnaam te vervallen. Opdrachtnemer biedt bij sommige opzeggingen als extra service een Quarantaine periode van 8 weken aan. Opdrachtnemer heeft bij opzegging het recht de domeinnaam in stand te houden, over te dragen op naam van de leverancier en de domeinnaam gedurende 8 weken in Quarantaine te houden. Tijdens deze 8 weken heeft de Opdrachtgever het recht om zijn opzegging ongedaan te maken. Na de periode van 8 weken heeft leverancier het recht de domeinnaam aan derden aan te bieden en over te dragen op een andere naam.
26.8 Indien Opdrachtgever na herhaaldelijk verzoeken niet tot betaling wenst over te gaan is Opdrachtnemer gemachtigd om domeinnamen vrij te geven ter registratie.

Slotopmerking
Wij zullen de Algemene Voorwaarden, verklaringen en disclaimer regelmatig moeten aanpassen, omdat bijvoorbeeld onze werkzaamheden, website of de regels rondom cookies en privacy wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op via de actuele gegevens op de website.