Privacy Statement

Privacy Statement

The Creative Lab Network l versie 1.0, 1 maart 2014

Dit is de Privacyverklaring van The Creative Lab Network. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. The Creative Lab Network voldoet aan de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Verzamelde gegevens

The Creative Lab Network verwerkt uw persoonsgegevens met inbegrip van naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, voor zover u diensten van The Creative Lab Network afneemt.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden: 

  • het verlenen en factureren van onze diensten;
  • afhandeling van uw bestelling en u informeren over het verloop daarvan;
  • opslag in onze databank ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en publicatie in de Whois-database;
  • het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan u te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen;
  • verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Ten slotte leggen wij informatie vast over uw gebruik van onze website, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Onder het vastleggen van informatie over uw gebruik van onze website wordt het volgende verstaan en worden de volgende gegevens door ons verwerkt: de door u bezochte pagina’s, de tijd die u op verschillende onderdelen van de website heeft doorgebracht, het internetadres van de website waar u vandaan komt en de pagina’s die u heeft bezocht.

The Creative Lab Network, zal uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en nimmer aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe wettelijk wordt verplicht.

 

Cookies

Zie onze Cookie Policy

 

Inzage en correctie

U mag de gegevens die The Creative Lab Network over u heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren.

U heeft het recht The Creative Lab Network te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen, The Creative Lab Network zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van The Creative Lab Network en uw privacybelang en zal u, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat u van diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

  

Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van The Creative Lab Network, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

 

Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie.

Wij zullen echter altijd passende maatregelen nemen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

 

Slotopmerking

Wij zullen de voorwaarden, verklaringen en disclaimer af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies en/of privacy wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze website raadplegen voor de laatste versies.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op via de website.

Divider line